Az adatkezelő elérhetőségei:
Tengyeltextil
Tengyelné Harangi Mária egyéni vállalkozó
Postai levelezési cím: 4030 Debrecen, Erdész u. 16.
Nyilvántartási szám: 05274346
Adószám: 58231245-2-29
Telefonszám: +36 30 9987227
E-mail: info@tengyeltextil.hu
Adatvédelmi Nyilvántartási szám: Folyamatban..

A www.tengyeltextil.hu önálló online kereskedelmi szolgáltatás. Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a www.tengyeltextil.hu szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.tengyeltextil.hu jelen adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.tengyeltextil.hu/adatvedelmi-szabalyzat címen. A www.tengyeltextil.hu fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására; az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.

Fogalmak 
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.
Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vásárol a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Ügyfél egyben Felhasználónak is minősül.

A www.tengyeltextil.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, fizetéssel kapcsolatos adatok, dátum és időpont, a vásárlások adatai, továbbá az Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok. Az adatok törlésének határideje: Felhasználó regisztrációjának törlésével azonnal, amennyiben nem vásárolt. Amennyiben Felhasználó vásárolt Szolgáltató rendszerében, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje – a számviteli szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 6. év december 31-e.

Emellett tájékoztatjuk, hogy a különböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rendezvényeken, vagy regisztrációkon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben esetlegesen megadott személyes adatok is nyilvántartásunkba kerülnek.

A személyes adatok törlését vagy módosítását e-mail útján lehet kezdeményezni az info@tengyeltextil.hu e-mail címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: Hamarosan..

Felhasználó a regisztrációjával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen fejezetben meghatározott célból és tartalommal.

A regisztráció során Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató technikai és tájékoztató elektronikus üzenetet (a továbbiakban: Rendszerüzentek) küldhet számára – melyek a vásárlással / rendeléssel kapcsolatban közölnek információkat. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszerüzenetek fogadása a regisztráció feltétele.

A regisztráció során Felhasználónak lehetősége van elfogadni Szolgáltató direkt marketing szolgáltatásait, melynek keretében a regisztráció során megadott e-mail címére, vagy telefonszámára kap marketing és reklám tartalmú üzeneteket.

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Szolgáltató a Hirdetők által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a Weboldalon el lehet végezni. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
A) A rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
B) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Szolgáltató a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez a Felhasználó hozzájárul.

Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak Szolgáltató egyes – a Felhasználó által használt – szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében továbbítja. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. A Weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó és a Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban leírt módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait. E körben Ügyfél tudomásul veszi, hogy vásárlás csak akkor valósítható meg, ha az Ügyfél a Szolgáltató részére megadja a nevét / cégnevét, címét / székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát, valamint mindazon adatait, amelyek a hatályos törvényi szabályozás alapján a szolgáltatás megfelelő lebonyolításához szükségesek. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.

A Felhasználó ingyenesen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.

Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az Felhasználó ké